Management Committee

Spiritual Advisor

The Most Ven. Dr. Ashin Nyanissara


Myanmar

Advisor

Ven. Dr. Bhiksu Sugandha Mahasthavir


Thailand

Advisor

Dr. Ganesh Mali


Kathmandu

Advisors

Prof. Dr. Suvarnalal Bajracharya


Bhaisepati, Lalitpur

Founder Chairman - Principal

Ven. Bhikshu Jnanapurnik Mahasthavir


Viswashanti Vihar, Minbhavan, New Baneswar, Kathmandu

Vice President

Mr. Dunda Bahadur Bajracharya


Gabahal, Lalitpur

General Secretary

Bhikshu Dharmagupta Mahasthavir


Secretary

Bhikshu Nigrodha


Treasurer

Me Mira Jyoti


Asst. Treasurer

Ms Reena Tuladhar


Member

Bhikshu Dharmamurti Mahasthavir


Member

Bhikshu Bodhigyana


Member

Anagarika Nyanavati


Member

Anagarika Agganyani


Member

Dr. Keshari Laxmi Manandhar


Member

Mr. Tri Ratna Manandhar


Member

Mr. Madan Ratna Manandhar


Member

Ms. Sabita Dhakwa


Coordinator/Member

Mr. Mahendra Ratna Shakya